top of page
Een presentatie op kantoor

Een blik achter
de schermen

Pro-Q-Kine vzw is een onafhankelijke organisatie gestuurd door en voor kinesitherapeuten.

De Algemene Vergadering van Pro-Q-Kine telt 24 leden, die twee keer per jaar samenkomen. Ze keurt de doelstellingen, het beheer en het jaarbudget van de vzw goed. Daarnaast geeft ze kwijting aan de bestuurders.

 

De Raad van Bestuur keurt de beslissingen in verband met het dagelijks bestuur en de activiteiten van de verschillende werkgroepen goed. De Raad van Bestuur van Pro-Q-Kine telt 13 leden: 

 

 

 1. Dieter Van Assche, voorzitter - onderwijs NL 

 2. Didier Maquet, ondervoorzitter - onderwijs FR

 3. Bruno Zwaenepoel, penningmeester - beroepsveld NL

 4. Lode Verreyen - beroepsveld NL

 5. Dirk Aerssens - beroepsveld NL 

 6. Roland Castiaux - beroepsveld FR

 7. Marc Cartiaux - beroepsveld FR

 8. Raf Meesen - onderwijs NL

 9. Caroline Larock - onderwijs FR

 10. Peter Bruynooghe - beroepsvereniging Axxon NL

 11. Damien Wathelet - beroepsvereniging Axxon FR

 12. Nicole Morre - directeur Pro-Q-Kine


Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur en 4 kinesitherapeuten uit de Raad van Bestuur.  

De Accreditatiecommissie van Pro-Q-Kine vzw is samengesteld uit 9 leden. Twee leden zijn kinesitherapeuten uit het werkveld; vijf leden zijn verbonden aan een onderwijsinstelling; één lid maakt deel uit van de Federale Raad voor de Kinesitherapie en één lid behoort tot de Technische Raad voor de Kinesitherapie.

Werkgroepen 

1. WERKGROEP PE-ONLINE

Deze werkgroep buigt zich over de criteria waaraan de kinesitherapeuten en de opleiders moeten voldoen binnen het digitaal platform PE-online. Daarnaast bepaalt zij ook de richtlijnen voor het organiseren van LOKK’s en peer reviews. Tot slot zorgt de werkgroep PE-online ervoor dat het PE-online systeem mee evolueert naargelang de behoeften van de kinesitherapeuten. Deze werkgroep telt 6 leden.

2. WERKGROEP INDICATOREN

Deze werkgroep definieert de kwaliteitsindicatoren die gebruikt worden in het kader van kwaliteitsbevordering. Zij stelt instrumenten ter beschikking aan de kinesitherapeut om via deze indicatoren de kwaliteit van de kinesitherapie in het algemeen te kunnen evalueren en te verbeteren. Die instrumenten zijn bijvoorbeeld de vragenlijsten, patiëntenbevragingen en checklists. Daarnaast stelt deze werkgroep rapporten op over de kwaliteitsindicatoren en doet zij aanbevelingen voor kwaliteitsbevordering in het algemeen. Deze werkgroep bestaat ook uit 6 leden. 

3. WERKGROEP EBP

De Werkgroep EBP (Evidence Based Practice) heeft als voornaamste doel EBP toegankelijker te maken voor kinesitherapeuten. EBP is essentieel om efficiënte en effectieve kinesitherapeutische behandelingen te garanderen. Deze groep telt 19 leden die betrokken zijn bij evidence based practice. Vanuit deze groep worden verschillende initiatieven genomen en acties opgezet en opgevolgd. Zo brengen zij EBP op de voorgrond voor alle Belgische kinesitherapeuten.

Een nieuwe uitdaging? 

Zin in een nieuwe uitdaging? Werk dan mee aan kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie binnen één van onze werkgroepen! Deel uw interesse met ons via info@pqk.be

Persoon die op gymnastiekbal leunt

Beleid Pro-Q-Kine

In opdracht van het RIZIV ontwikkelt en beheert Pro-Q-Kine vzw het kwaliteitsbevorderend systeem voor kinesitherapeuten in België om meer erkenning en visibiliteit van het beroep kinesitherapeut binnen de gezondheidszorg te krijgen.


Als onafhankelijke organisatie wordt Pro-Q-Kine geleid door een dagelijks bestuur (Bureau), bijgestaan door werkgroepen, Accreditatiecommissie, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.

 
Pro-Q-Kine werkt volledig transparant: de statuten van de vzw zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad. Ook de verschillende werkgroepen en de Raad van Bestuur (en haar samenstelling) zijn te raadplegen via de website www.pqk.be, net als het reglement voor kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie (kwaliteitscriteria) voor de kinesitherapeut en het reglement voor het aanbieden van nascholingsactiviteiten voor opleiders en de beslissingen van de Accreditatiecommissie m.b.t. bepaalde therapieën en methoden. 


Pro-Q-Kine is een instrument binnen de kinesitherapie voor het stimuleren van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbewustzijn. De vereniging  heeft  tot  doel,  de  kwaliteit  van  zorg  te  verbeteren door een  systeem  van kwaliteitsbevordering  in  de  kinesitherapie  te organiseren  voor  alle  kinesitherapeuten  werkzaam  in België  die een identificatienummer bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) hebben. De pijlers voor kwaliteitsverbetering zijn:


- kennis- en competentiemanagement;
- organisatie van de zorg en van de praktijk;
- kwaliteit van de zorg; 
- informatisering en automatisering.


De vzw tracht dit doel te verwezenlijken door uitvoering te geven aan de statutair opgenomen taken, zijnde: 


1. Aan alle  kinesitherapeuten, de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het systeem van kwaliteitsbevordering.
2. De initiatieven gericht naar kwaliteitsbevordering valideren en aan de praktijk toetsen op basis van de normen die overeengekomen en bepaald worden door de daartoe bevoegde instantie binnen het RIZIV. 
3. a. De overeengekomen registratienorm in de praktijk brengen via een persoonlijk online portfolio voor kinesitherapeuten.
b.  De kinesitherapeuten die aan de vooropgestelde criteria voldoen  vrijgeven  aan  de belanghebbende instanties (o.a. RIZIV).
c.  Een online kwaliteitsregister ontwikkelen.

 

bottom of page